Équipe events Privacy beleid

Équipe geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Équipe.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens onderaan ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Xel Media. Xel Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Xel Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Xel Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail- en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Xel Media. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Xel Media heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan [klant naam] op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Équipe. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Équipe events-cookiebeleid

De website Équipe plaatst cookies op uw computer. Daarmee bedoelen we ook scripts, local storage, en pixeltags of beacons. Direct als u op deze website terechtkomt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst.

Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ze worden alleen gebruikt om Equipe beter te laten functioneren en de bezoeken aan onze website te monitoren. Hierdoor wordt het gebruik, de performance en de effectiviteit van onze website geoptimaliseerd. De data die hieruit voortkomt, gebruiken we niet op individueel persoons- of computerniveau. En kan daarom niet herleiden tot een computer of een individu.

Ons cookiebeleid

Sinds 5 juni 2012 is er een nieuwe cookiewetgeving van kracht. Dit houdt in dat elke website die het gedrag van bezoekers meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies, zich dient te houden aan die nieuwe wetgeving. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland. En die zich richten op de Nederlandse markt. Dus ook deze website.

Voor elke niet-functionele cookie moet toestemming gegeven worden. Niet-functionele cookies houden o.a. het websitebezoek bij. Er is echter nog veel onduidelijk over deze nieuwe wetgeving en hoe die uitgevoerd dient te worden. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk een passende oplossing te bieden.

Op Équipe events worden de volgende cookies gebruikt.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk. Om makkelijker en beter te kunnen ‘bladeren’ door onze website bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook het onthouden van uw inloggegevens of producten die in uw winkelmandje zitten. Uw computer onthoudt dan de indeling die u zelf gemaakt heeft of de naam die u heeft opgegeven bij het plaatsen van een reactie. Voor deze cookies is het vragen om uw toestemming niet nodig.

Cookies voor websitestatistieken
Wij gebruiken Google Analytics om uw bezoek aan onze site te analyseren. Welke pagina’s u het meest bezoekt. Maar ook welke browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) u gebruikt en via welke kanalen u onze website vindt. Op basis daarvan kunnen we onze site en de prestaties ervan verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent.

Third-party cookies
Wij zetten online advertising in via o.a. Google Adwords en Facebook Ads. Om bepaalde functies binnen deze advertentieprogramma’s (zoals re-marketing en conversietracking) te gebruiken, worden er cookies geplaatst in uw browser.

Dit gebeurt door third-parties. Zij gebruiken de data voor onder andere social media-integratie, om gepersonaliseerde advertenties te laten zien en om inzicht te krijgen in hoe goed verschillende websites werken. De cookies verzamelen mogelijk ook gegevens buiten onze website.

Ik wil geen cookies ontvangen!

Wilt u niet dat uw bezoek op onze website gemonitord wordt? Met behulp van het menu op de cookiebanner kunt u bepaalde soorten cookies (de)selecteren. Ook kunt u het opslaan van cookies in uw browser uitschakelen. Let daarbij wel op dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Dan dient u deze handeling ook op uw anderen apparaten uit te voeren. 

Zet cookies uit voor:

Alleen advertentiecookies uitzetten:

Wilt u ook geen third-party cookies? Meldt u hiervoor dan af via de zogenoemde Opt-out-regeling op www.youronlinechoices.com

Beleidswijzigingen

Op basis van de wetgeving kan het voorkomen dat we het raadzaam vinden om ons cookiebeleid aan te passen. Daar hebben wij dan alle recht toe. We adviseren u daarom om onze website regelmatig te bezoeken om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht. De laatste versie van ons cookiebeleid is van 19 juli 2018.

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via contact@equipe.nl